Skip to content Skip to footer
ab_tr_isbirligi_logo
Derneğimizin

Çalışma Alanları

Çalışmalarımızı üç temel faaliyet alanı içerisinde gerçekleştiriyoruz.

Restorasyon & İşlevlendirme

Metruk Durumdaki Tarihi Yapıların Restore Edilerek, İşlevlendirilmesine Yönelik Projeler Geliştiriyoruz

Araştırma & Envanter

Kültürel Değerlerin Ortaya Çıkarılması ve Korunmasına Yönelik Envanter ve Araştırma Çalışmaları Yapıyoruz

Farkındalık Yaratma
Tarihi ve Kültürel Değerleri Tanıtmaya, Sahiplendirmeye ve Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Proje ve Etkinlikler Gerçekleştiriyoruz
7754 Tescilli Yapı

Restorasyon & İşlevlendirme

Metruk Durumdaki Tarihi Yapıların Restore Edilerek, İşlevlendirilmesine Yönelik Projeler Geliştiriyoruz

Türkiye'de Bulunan

Taşınmaz Kültür Varlıkları Sayıları

İzmir, taşınmaz kültür varlığı bakımından Türkiye’de ikinci sırada geliyor. Bu varlıklar arasında anıtlar, kültürel, dinsel ve ticari yapılar ve sivil mimari örnekleri gibi geçmişin izlerini taşıyan çok önemli yapılar bulunuyor.

8080808080
İstanbul
80808080
İzmir
80808080
Muğla

Ancak bu yapılar ciddi bir yıkım ve yok olma süreci içerisinde. Plansız kentleşme, bilinçsiz müdahaleler, doğal afetler gibi nedenlerle her yıl onlarca yapı maalesef tahribat görüyor ya da yok oluyor.

Kentimiz İzmir Derneği olarak, metruk durumdaki tarihi yapılar için projeler hazırlıyor, fon kaynağı yaratıyor ve tarihteki işlevlerine uygun yenilikçi işlevler geliştirerek onları yeniden topluma kazandırıyoruz.

Tarihi İstiklal Okulu Restorasyonu

Neyi, Niçin, Nasıl Korumalıyız?

Araştırma & Envanter

Kültürel Değerlerin Ortaya Çıkarılması ve Korunmasına Yönelik Envanter ve Araştırma Çalışmaları Yapıyoruz

Koruma olgusunun ilk aşaması “neyin” korunmaya değer olduğunun saptanmasıdır. Bu varlıklar, belleğimizi oluşturan her türde ve ölçekte olabilir. Bazen bir bölgede yer alan tescilli yapılar, bazen bir dönemi temsil eden arkeolojik kalıntılar, bazen çeşitli dinlerin ibadet yerleri, bazen yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan zanaatlar…

Neyi, niçin, nasıl korumalıyız? Korunması gereken değerlerin tespit edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılarak görselleriyle birlikte belgelenmesi, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için çok önemlidir.

Bu nedenle çalışma alanlarımızdan bir tanesini de “kültürel değerleri ortaya çıkarmaya yönelik envanter ve araştırma çalışması yapmak” olarak belirledik.

İzmir’in kültürel değerlerini ortaya çıkarmak üzere envanter ve araştırma çalışmaları yapıyoruz. Mevcut kaynakları tarıyor, saha çalışmaları yapıyor ve sözlü tarih çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmaları görsellerle destekliyor, farklı dillere çeviriyor ve kamunun kullanımına açıyoruz.

Projeler, etkinlikler, ürünler...

Farkındalık Yaratma

Tarihi ve Kültürel Değerleri Tanıtmaya, Sahiplendirmeye ve Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Proje ve Etkinlikler Gerçekleştiriyoruz

Kültürel geçmiş, kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizi biz yapan değerler… Korunması da ancak her birimizin bunu içselleştirmesi ile mümkün olacaktır. Bu da ancak heyecan duyarak, severek, yaşayarak, görerek ve inceleyerek gerçekleşecektir.

Melike

Bu farkındalık yaşamın doğal bir parçası olabildiği ölçüde, kültürel mirasın salt devletin öngördüğü kısıtlama ve yasaklara bağımlı olmaksızın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ile gerçekleştirilebilir. Her birey bu bakış açısıyla mesleğini uygularsa, her kurum bu alanda çalışmalarını yürütürse, her anne-baba bu içselleştirilmiş sevgi ile çocuklarını yetiştirirse, her öğretmen eğitimlerinde bu bilinci aktarırsa “sürdürülebilir” koruma ortamı oluşur.

Bu nedenle çalışma alanlarımızdan bir tanesi de “Tarihi ve Kültürel Değerleri Tanıtmaya, Sahiplendirmeye ve Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Projeler ve Etkinlikler” hayata geçirmek. 

Kültürel varlıkları tanıtmak ve kültürel mirasımız konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler tasarlıyor, ürünler geliştiriyoruz. Bu çalışmaları geleneksel hale getirerek sürdürülebilir yapılar oluşturuyoruz.

Translate »